Daniela Krajèová, akad. mal.
'Keï vstúpite do ateliéru akad. mal. Daniely Krajèovej, ocitnete sa uprostred obrazov, kresieb, keramických a drôtovaných plastík. Uvo¾nený rukopis jej obrazov a kresieb celkom prirodzene obvíja obrysy postáv, krajiny, zvierat. Hmýriace sa línie, pripomínajúce ornament, vypåòajú celú plochu alebo jej èas, nekoneèná èiara sa z¾ahka dotýka našej predstavivosti. Na prvý poh¾ad je zrejmé, že Daniela Krajèová kladie rovnakým dielom dôraz na farbu i tvar. Kolorit je výrazný, prechádza od žiarivých oranžových a žltých tónov, cez èervenú, k håbavej hnedej až po tyrkysovo-modrú. Z obrazov priam vyžaruje vizuálna pohoda a nevšedná dynamická atmosféra. Autorka do nich vkladá vlastné predstavy prepletené inšpiráciou obyèajných chví¾ i neobyèajných ciest z cudzokrajných dia¾ok. K ob¾úbeným patria jej netradièné kombinácie techník, kde spája kresbu, ma¾bu, koláž èi ma¾bu na sklo do osobitých, originálnych kompozícií. Hravé a detsky veselé sú ilustrácie, v ktorých akoby Daniela vstúpila do duše dieaa. Keramika tvorí neoddelite¾nú súèas jej tvorby – jej zverokruh je netypický od kozorožcov, býkov, levov cez sovy a opice až ku korytnaèkám, a leguánom. Realizmus sa celkom bez výhrad prispôsobuje jej farebnej fantázii. Madony majú priam exotický vzh¾ad, anjeli so širokými oèami nás hladia drôtenými krídlami. Jej tvorba nepodlieha módnym vlnám, svoje figurálne kompozície vkladá do abstrakcie, abstraktné prvky vytvárajú vlastný, konkrétny svet. Akoby bola hrou. Uvo¾nenou, prežiarenou radosou, predstavivosou a pohodou. Tieto nadèasové atribúty v sebe nesú diela Daniely Krajèovej a èo viac, dokážu ich prenáša i do priestoru v ktorom sa ocitnú.'

                                                                                                                           Mgr. Darina Arce, Február 2008


- Narodená 23.1.1955 v Žiline
- ukonèila štúdium VŠVU v Bratislave v roku 1981, odbor monumentálna ma¾ba (doc. D.Castiglione, doc. I.Vychlopen)
- tvorí v oblasti ma¾ba, kresba, keramická a drôtená plastika, ilustrácia
- žije v Žiline-Trnovom
- vystavuje doma aj v zahranièí

Samostatné výstavy:

1986 - 'Z tvorby' spolu s Milanom Krajèom, Dom kultúry Žilina
1987 - Dielo Banská Bystrica
1989 - Dom slovenskej kultúry Praha
1990 - 'Medzi nami' Galéria Cypriána Majerníka Bratislava
1992 - 'Malba' Galéria B+M Bratislava
1993 - 'Jazz dream' Kelly galéria Mestské divadlo Žilina
1994 - 'Masky' Galéria Emócia Žilina
1995 - 'Keï obrazy tancujú' Galéria Emócia Žilina
1997 - 'Obrazy a šperky' Galéria Emócia Žilina
1999 - Galéria Varias spolu s Milanom Krajèom, Žilina
1999 - '1989-1999' spolu s Milanom Krajèom, PGU Žilina
2001 - Galéria LINE Piešany
2001 - Biznis Centrum Budatín
2002 - 'Spolu' spolu s Milanom Krajèom Galéria Klasik Žilina
2003 - 'Moje stariny' Art café Žilina
2004 - 'Slová vo farbe' spolu s Natašou Narkiewicz Galéria Emócia Žilina
2010 'Rozdielnos podobností' spolu s Danielou Krajèovou ml. Galéria M Žilina
2010 'Rozdielnos podobností' spolu s Danielou Krajèovou ml. Oravská Galéria Dolný Kubín

Spoloèné výstavy:

Žilina, Budatínsky zámok, Bytèa, Martin, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Trenèín, Dolný Kubín, Bratislava,
Praha, Brno, Po¾sko, Rím, Vatikán, Nemecko, Fínsko, Belgicko, Rakúsko, Mexiko, Rusko.

Je èlenkou Spolku výtvarníkov Slovenska


Adresa: ul.Rakové 34 Žilina-Trnové 01001
Tel: 0415656669, 0918273789
Email: oliva1daniela@gmail.com